Gửi bài viết
  Số lượng từ tối thiểu là 5
   
  Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc

  Video

   
  Đời sống bình dị và hồn hậu của con người Cần Thơ được ghi lại dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Harry Gruyaert năm 1994.